سامانه مالیات

این سامانه جهت مکانیزاسیون گزارش کارکرد و همچنین نامه مالیات مکسوره توسط ریسمان ارائه شده است. این سامانه پیشنهادی عالی برای کلیه سازمان‌های نظام مهندسی در همه استان‌های کشور است. این سیستم به فرآیند سنتی مالیاتی شتاب بخشیده و میزان خطای انسانی را به شکلی کارآمدکاهش می‌دهد.

امکانات

  • امکان درخواست نامه معرفی از سوی مهندسان
  • امکان درخواست نامه مفاصا حساب از سوی مهندسان
  • جمع‌آوری خودکار گزارشات کارکرد مهندسان
  • امکان دریافت گزارش کارگرد رسمی مهندسان از طریق سیستم
  • امکان ارائه گزارشات کارکرد به مهندسان
  • امکان ارائه گزارسات کارکرد مهندسان به کارمندان مالیاتی به صورت کامل و بر اساس سال کاری