سیستم بایگانی الکترونیکی

در دنیای فناوری امروز سرعت دسترسی به اسناد و اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز اطلاعات‌محور برای ایجاد، نگهداری و سهولت دست‌یابی به اطلاعات خود نیازمند نرم افزار آرشیو الکترونیکی هستند، نرم‌افزاری که کمک کند مدیریت اسناد و بایگانی به شکلی اصولی صورت پذیرفته و همچنین بتوان از طریق آن اسناد، مدارک، فایل‌ها و اطلاعات خود را با امنیت کامل ذخیره کرد.
سیستم بایگانی الکترونیکی به منظور حفظ اسناد و آرشیو نسخههای مختلف از آن‌ها ایجاد شده است

امکانات

  • آرشیو و تهیه نسخه پشتیبان از اسناد، نامهها، قراردادها، نقشه‌ها، فایلها و...
  • آرشیو و تهیه نسخه پشتیبان از پروندهها
  • مدیریت کارگروهی و امکان ویرایش اسناد به صورت هم‌زمان برای کاربران سیستم
  • مدیریت دسترسی اسناد
  • امکان به گردش انداختن اسناد
  • قابلیت برنامهریزی تولید نسخه پشتیبان برای اسناد و پروندهها
  • امکان ارتباط با سامانههای نرمافزاری دیگر
  • امکان دستهبندی و ایجاد گروههای اسناد و فایلها